De Werkvennootschap

De Werkvennootschap is een organisatie die haar schouders zet onder grote en complexe mobiliteitsprojecten. Op een gecoördineerde manier werken we aan meer leefbaarheid en vlotter verkeer.

Privacyverklaring De Werkvennootschap

Met deze verklaring willen wij, De Werkvennootschap NV van publiekrecht (“De Werkvennootschap”), u informeren over de manier waarop, alsook de redenen waarvoor, wij uw persoonsgegevens verwerken met betrekking tot:

 • Onze website (dewerkvennootschap.vlaanderen);
 • Overeenkomsten die u met ons sluit;
 • Verkenningsfase van een mobiliteitsprojecten;
 • Stakeholdermanagement in het kader van een mobiliteitsproject;
 • Deelname aan evenementen;
 • Bezoek van onze kantoren;
 • Communicatie met ons.

1. Algemeen

 1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door De Werkvennootschap handelend in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.
 2. De contactgegevens van onze hoofdvestiging zijn de volgende: De Werkvennootschap NV van publiekrecht, Sint-Lazaruslaan 4, 1210 Sint-Joost-ten-Node (België), met ondernemingsnummer 0884329501. U kan ons telefonisch bereiken op +32 2 793 09 93 en via e-mail: info@dwv.vlaanderen
 3. U moet de begrippen in deze verklaring interpreteren zoals bedoeld in de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG).
 4. Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring op eigen initiatief te wijzigen en aan te passen. Dergelijke wijzigingen en aanpassingen zullen wij publiceren op onze website en zullen wij, indien mogelijk, communiceren via e-mail.
 5. In bepaalde omstandigheden kunnen derde partijen (ook) verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u op een link klikt en daardoor onze website verlaat of als u gebruik maakt van onze sociale media. Wij hebben geen invloed op de gegevens die sociale media providers over u verzamelen. In dat geval raden wij aan om het privacyverklaring van deze derde partijen te raadplegen

2. Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor een bepaald doel en voor zover toegelaten door de wet. Wij lichten hieronder verder toe in welke gevallen wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Als wij uw persoonsgegevens niet rechtstreeks van u ontvangen, zullen wij u ook hierover hieronder informeren.

A. Onze website

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens in verband met uw bezoek aan onze website, waaronder technische informatie over uw bezoek.

Rechtsgrond:

Voor de verwerking van deze persoonsgegevens beroepen wij ons op ons gerechtvaardigd belang om onze website ter beschikking te stellen en te beveiligen.

Doel:

Om een zo storingsvrij mogelijke werking van onze website te waarborgen en om malware, illegale inhoud en gedrag en andere vormen van mogelijk misbruik op te sporen en te voorkomen.

B. Overeenkomsten met ons

Wanneer u een overeenkomst met ons sluit, verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:

Identiteits- en contactgegevens die u ons verstrekt in het kader van de overeenkomst en eventuele bedrijfsgegevens.

Rechtsgrond:

Wanneer u als individu onze leverancier bent, vertrouwen wij op de noodzaak van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van het contract dat wij met u hebben.

Als u echter namens een bedrijf of een andere rechtspersoon optreedt, vertrouwen wij op ons gerechtvaardigd belang om met onze leveranciers te kunnen contracteren.

Doel:

Om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.

C. Verkenningsfase

Voor een mobiliteitsproject voert De Werkvennootschap gewoonlijk een verkenningsfase uit. Deze fase houdt in dat wij verschillende opties voor het project in kaart zullen brengen en de verschillende planningsmogelijkheden zullen onderzoeken. In het kader van zo’n verkenningsfase, verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:

Het adres en kadasternummer van het onroerend goed dat onderdeel is van de verkenningsfase.

Deze gegevens verkrijgen wij van de Vlaamse Belastingdienst.

In het kader van de verkenningsfase, is het echter (nog) niet onze bedoeling om u als eigenaar of bewoner van het onroerend goed te identificeren. Van zodra wij u als eigenaar of bewoner van het onroerend goed zouden identificeren, zullen wij u bijkomend informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Rechtsgrond:

Voor de verwerking van deze persoonsgegevens beroepen wij ons op onze opdracht van algemeen belang.

Op basis van het oprichtingsdecreet van De Werkvennootschap, namelijk het decreet van 23 december 2016, hebben wij als opdracht complexe mobiliteitsinfrastructuur van strategisch belang te realiseren en te faciliteren voor het Vlaamse Gewest en publiekrechtelijke rechtspersonen.

Doel:

Om onze opdracht van algemeen belang uit te voeren, meer bepaald het uitvoeren van de verkenningsfase van een mobiliteitsproject en de opvolging daarvan.

D. Stakeholdermanagement

Wanneer u in het kader van één van onze projecten optreedt als stakeholder, dan verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:

Het gaat om de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Identiteits- en contactgegevens van de stakeholder, waaronder ook de gemeente, eventuele publieke mandaten en eventuele (werk)groepen waartoe de stakeholder behoort.
 • Gegevens inzake de organisatie en deelname aan het actorenoverleg of werfvergaderingen (zoals notulen, genodigden, aan- en afwezigheden en e-mailadressen).
 • Gegevens inzake communicatie met de stakeholder, waaronder opvolging van gestelde vragen en de status ervan.

Rechtsgrond:

Voor de verwerking van deze persoonsgegevens beroepen wij ons op onze opdracht van algemeen belang.

Op basis van het oprichtingsdecreet van De Werkvennootschap, namelijk het decreet van 23 december 2016, hebben wij als opdracht complexe mobiliteitsinfrastructuur van strategisch belang te realiseren en te faciliteren voor het Vlaamse Gewest en publiekrechtelijke rechtspersonen. Wij hebben ook de opdracht om daarbij overleg, participatie en communicatie met de burgers en het middenveld te organiseren.

Doel:

Om onze opdracht van algemeen belang uit te voeren.

E. Evenementen

Wanneer u zich registreert en/of deelneemt aan een evenement, verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:

Identiteits- en contactgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw registratie en/of deelname aan ons evenement.

Rechtsgrond:

Voor de verwerking van deze persoonsgegevens beroepen wij ons op de overeenkomst met u door uw aanvaarding van de voorwaarden voor deelname aan het evenement.

Doel:

Om uw registratie te verwerken en onze evenementen voor te bereiden, te organiseren en veilig te laten verlopen.

Tijdens een evenement kunnen er ook foto’s of video’s gemaakt worden. In dat geval verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:

Foto’s of video’s (in de mate dat u herkenbaar zou zijn).

Rechtsgrond:

Voor de verwerking van deze persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming. Wij wensen te benadrukken dat u steeds het recht heeft om deze toestemming te weigeren. U kan uw toestemming steeds intrekken zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Doel:

Om sfeerbeelden van het evenement te maken en te delen (bv. op onze website en onze sociale media).

F. Bezoek van onze kantoren

Als u ons kantoor bezoekt en verbinding maakt met ons wifi-netwerk (voor gasten), dan verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:

Technische informatie over het apparaat waarmee u verbinding maakt met ons wifi-netwerk.

Rechtsgrond:

Voor de verwerking van deze persoonsgegevens beroepen wij ons op de overeenkomst met u door uw aanvaarding van de voorwaarden om verbinding te maken met het wifi-netwerk.

Doel:

Om u op een veilige manier gebruik te laten maken van ons wifi-netwerk en ons wifi-netwerk te beveiligen.

G. Communicatie met ons

Persoonsgegevens:

Identiteits- en contactgegevens die u ons verstrekt, de inhoud van uw communicatie, de technische details van de communicatie zelf en, indien van toepassing, het apparaat dat u gebruikt.

Rechtsgrond:

Voor de verwerking van deze persoonsgegevens beroepen wij ons op ons gerechtvaardigd belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook.

Doel:

Om de communicatie tussen u en ons mogelijk te maken (bv. wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier of contact met ons opneemt via sociale media, telefoon of email).

H. Overige verwerkingen van persoonsgegevens

 1. Alle bovenstaande categorieën van persoonsgegevens kunnen wij verwerken om onze wettelijke verplichtingen na te komen of te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde politiediensten, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstellingen of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. In de mate dat uw persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang om fraude of andere illegale of ongeoorloofde activiteiten te voorkomen, detecteren en bestrijden.
 2. Alle bovenstaande categorieën van persoonsgegevens kunnen wij verwerken ter vrijwaring van onze bewijsvoering in het kader van (mogelijke) geschillen. Hiervoor beroepen wij ons op de noodzakelijkheid van de verwerking voor de behartiging van ons eigen gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde belangen van derden, die in hoofdzaak bestaan uit het vrijwaren van deze belangen in rechte.
 3. Alle bovenstaande categorieën van persoonsgegevens kunnen wij verwerken om derden te kunnen informeren in het kader van mogelijke fusies, overnames, splitsingen of andere gelijkaardige vennootschapsrechtelijke transacties. Hiervoor beroepen wij ons op de noodzakelijkheid van de verwerking om ons eigen gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde belangen van derden te behartigen, die in hoofdzaak bestaan uit het kunnen uitvoeren van vennootschapsrechtelijke transacties.

3. Ontvangers van uw persoonsgegevens

 1. In principe delen wij uw persoonsgegevens met niemand anders dan de mensen die voor ons werken en de leveranciers die ons helpen uw persoonsgegevens te verwerken. Iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens is altijd gebonden aan strikte wettelijke of contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen. Dit betekent dat alleen de volgende categorieën van ontvangers uw persoonsgegevens ontvangen:
   • Jij;
   • Uw werkgever of zakenpartners, maar alleen wanneer dit nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden (bijvoorbeeld wanneer uw werkgever onze leverancier of klant is);
   • Onze medewerkers en leveranciers;
   • Overheidsinstanties met wie wij een protocol hebben gesloten; en
   • Overheids- of gerechtelijke instanties voor zover wij verplicht zijn uw persoonsgegevens met hen te delen (bijv. belastingautoriteiten, politie of gerechtelijke instanties).

4. Doorgifte van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons in principe niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verzonden (de Europese Economische Ruimte bestaat uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Wij zullen uw persoonsgegevens alleen buiten de EER doorgeven wanneer dit noodzakelijk is voor de hogervermelde doeleinden. Als er een overdracht zou plaatsvinden, zullen wij voldoende waarborgen nemen om uw persoonsgegevens bij overdracht te beschermen (bv. door het afsluiten van een overeenkomst op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules inzake gegevensbescherming).

5. Bewaartermijn

 1. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang dat nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen of, wanneer we u om toestemming hebben gevraagd, totdat u uw toestemming intrekt.
 2. Als algemene regel zullen wij uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of wanneer de bewaartermijn, zoals uitgelegd in dit artikel, is verstreken. We zullen uw persoonsgegevens alleen langer bewaren als dat nodig is in het kader van een juridisch geschil of als we uw persoonsgegevens niet kunnen verwijderen in het geval van een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat ons verbiedt de gegevens te verwijderen.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

 1. Wij nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. Zo wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot enkel de personen die er, in het kader van hun functie en in het licht van de doeleinden, toegang toe moeten krijgen. Andere maatregelen omvatten onder meer technische en organisatorische maatregelen om onze infrastructuur, systemen, toepassingen en processen te beveiligen, het nemen van interne beleidsmaatregelen, het beperken van de verwerking tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden, het minimaliseren van de verwerking van persoonsgegevens, het beveiligen van toegang tot onze kantoren, het beperken van toegang tot persoonsgegevens gebaseerd op rollen, het maken van backups van persoonsgegevens en het periodiek evalueren van onze beveiligingsmaatregelen
 2. Ondanks gepaste beveiligingsmaatregelen kunnen inbreuken nooit volledig worden uitgesloten. Indien een inbreuk op de veiligheid of vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens plaatsvindt en deze inbreuk tevens een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, brengen wij u van deze inbreuk zo snel mogelijk op de hoogte.

7. Uw rechten

 1. U heeft o.a. het recht om geïnformeerd te worden, op inzage van uw persoonsgegevens, op correctie van uw persoonsgegevens, op het wissen van uw persoonsgegevens, op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u heeft verstrekt, om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming, om bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens en om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
 2. U kan deze rechten uitoefenen door ons per e-mail te contacteren op privacy@dwv.vlaanderen