De Werkvennootschap

De Werkvennootschap is een organisatie die haar schouders zet onder grote en complexe mobiliteitsprojecten. Op een gecoördineerde manier werken we aan meer leefbaarheid en vlotter verkeer.

Privacyverklaring De Werkvennootschap

De Werkvennootschap NV van publiek recht (RPR Brussel 0884.329.501, Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel) beschermt uw privacy. U moet er immers op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.  In deze
privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij dit doen.

Waarvoor?

Uw gegevens worden opgenomen in de bestanden van De Werkvennootschap en dienen:

  • om uw vragen te beantwoorden en de door u gevraagde informatie te verstrekken;
  • om uw dossier te verwerken en te behandelen;
  • om u te informeren over de activiteiten van De Werkvennootschap;
  • ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; of
  • om onze werking te evalueren en hierover met u te communiceren.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming, op de noodzaak van de verwerking van uw gegevens voor het verlenen van onze diensten aan u, op een wettelijke verplichting of op ons gerechtvaardigd belang.

Wat?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken: persoonlijke identiteits- en contactgegevens (zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail), identiteitsgegevens uitgereikt
door een overheid (zoals uw identiteitskaartnummer), uw rijksregisternummer en persoonlijke kenmerken (zoals geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit), gegevens met betrekking onroerende goederen en woonomgeving en
financiële gegevens (zoals rekeningnummers).

Daarnaast verzamelen we ook de inhoud van communicatie indien dit binnen het kader van onze activiteiten valt.

Deze privacyverklaring is ook van toepassing op de websites www.dwv.vlaanderen, www.werkenaandering.be, www.noordzuidlimburg.be, www.rondronse.be, www.r4wo.be, www.hovhasseltmaastricht.be, www.gentspoort.be en www.hovhasseltmaasmechelen.be. Een bezoek aan één van onze websites leidt er weliswaar niet toe
dat wij persoonlijke gegevens registreren of verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar ons cookiebeleid. Indien u via één van deze websites doorklikt naar een andere website, is deze privacyverklaring evenwel niet langer van toepassing. Dan
geldt de privacyverklaring die van toepassing is op de desbetreffende website. Wij zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid van andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via één van de links op onze websites.

Wie?

De gegevens die u aan ons overmaakt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het nastreven van de hierboven beschreven doelstellingen. Zo maken wij gebruik van derde partijen voor het verzorgen van
IT-infrastructuur, het verzorgen (en verspreiden) van projectgebonden informatie en het leveren van prestaties (werken, dienstverlening, leveringen) voor de realisatie van de projecten waarmee De Werkvennootschap is belast. Wij geven nooit
persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  Wij geven de door u verstrekte gegevens niet aan derden door, tenzij dit wettelijk verplicht is of tenzij wij hiervoor uw toestemming
voorafgaand hebben ontvangen (die u steeds kunt intrekken). Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe lang?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de behartiging van de doelstelling waarvoor wij over uw gegevens beschikken. In elk geval worden uw gegevens maar bewaard tot ten laatste 5 jaar na het laatste gebruik ervan dan wel ten
laatste 5 jaar na afloop van het contract of na de beëindiging van het project ten behoeve waarvan wij uw gegevens hebben verwerkt.

Bescherming van uw gegevens

De Werkvennootschap heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo werden volgende technische en organisatorische maatregelen genomen tegen onrechtmatige verwerking:

  • personen die namens De Werkvennootschap van uw gegevens kennis kunnen nemen, hebben een plicht tot geheimhouding;
  • De Werkvennootschap hanteert een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al haar systemen;
  • de IT-infrastructuur van De Werkvennootschap wordt beveiligd door antivirussoftware;
  • de medewerkers van De Werkvennootschap zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
  • De Werkvennootschap legt haar opdrachtnemers op de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens te eerbiedigen.

Uw rechten

U hebt het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. U kan zich verzetten tegen de gegevensverwerking en verzoeken om de verwijdering ervan. Wij verzoeken u in geval van een dergelijk verzoek inzake
gegevensverwerking rechtstreeks contact op te nemen met De Werkvennootschap. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van uw identiteitskaart.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

Voor het voorgaande kunt u contact opnemen op volgend adres:

De Werkvennootschap NV van publiek recht
RPR Brussel 0884.329.501
Sint-Lazaruslaan 4-10
1210 Brussel
privacy@dwv.vlaanderen

U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming (d.i. de Privacycommissie/de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be).

Door het gebruik van onze diensten en websites en door met ons in contact te treden en te communiceren, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. De Werkvennootschap kan deze privacyverklaring wijzigen. Dit zal worden meegedeeld
op deze webpagina. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.