De Werkvennootschap

De Werkvennootschap is een organisatie die haar schouders zet onder grote en complexe mobiliteitsprojecten. Op een gecoördineerde manier werken we aan meer leefbaarheid en vlotter verkeer.

Privacyverklaring sollicitanten

Met deze verklaring willen wij, De Werkvennootschap NV van publiekrecht (“De Werkvennootschap”), u informeren over de manier waarop, alsook de redenen waarvoor, wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van uw sollicitatie.

1. Algemeen

 1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door De Werkvennootschap handelend in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.
 2. De contactgegevens van onze hoofdvestiging zijn de volgende: De Werkvennootschap NV van publiekrecht, Sint-Lazaruslaan 4, 1210 Sint-Joost-ten-Node (België), met ondernemingsnummer 0884329501. U kan ons telefonisch bereiken op +32 2 793 09 93 en via e-mail: info@dwv.vlaanderen
 3. U moet de begrippen in deze verklaring interpreteren zoals bedoeld in de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG).

2.Verwerking van uw persoonsgegevens

  1. Als u bij ons solliciteert, zijn we in verschillende situaties verplicht en/of genoodzaakt om uw persoonsgegevens te verwerken.
  2. Hieronder lichten we per categorie toe welke persoonsgegevens wij verwerken en wat de rechtsgrond en het doel van de verwerking zijn. In elk geval beperken we de omvang van de verwerking tot hetgeen noodzakelijk is om de hieronder vermelde doelstellingen te bereiken.

A. Curriculum Vitae

Persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens die u via uw cv of motivatiebrief met ons deelt, waaronder gewoonlijk uw persoonlijke identificatiegegevens en kenmerken, contactgegevens, en professionele gegevens zoals over uw kwalificaties en uw loopbaan, en eventueel uw foto.

Rechtsgrond:

Indien u op een vacature van ons reageert, beroepen wij ons voor de verwerking van deze persoonsgegevens op de noodzakelijkheid van deze verwerking om tot een overeenkomst met u te komen.

Indien u op spontane wijze bij ons solliciteert, beroepen wij ons op ons gerechtvaardigd belang om uw profiel en sollicitatie te beoordelen en u eventueel te contacteren.

Doel:

Om uw profiel te beoordelen op basis van uw cv of motivatiebrief en u eventueel te contacteren of uit te nodigen op sollicitatiegesprek.

B. Selectie en aanwerving

Persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens zoals beschreven onder 2.3 als u ons uw cv of motivatiebrief heeft bezorgd en eventueel andere persoonsgegevens in het kader van de selectie van uw profiel, zoals een samenvatting van het sollicitatiegesprek, eventuele gegevens verkregen van een referentiepersoon of eventuele testresultaten.

Rechtsgrond:

Indien u op een vacature van ons reageert, beroepen wij ons voor de verwerking van deze persoonsgegevens op de noodzakelijkheid van deze verwerking om tot een overeenkomst met u te komen.

Indien u op spontane wijze bij ons solliciteert, beroepen wij ons op ons gerechtvaardigd belang om uw profiel en sollicitatie te beoordelen en u eventueel te contacteren.

Doel:

Voor doeleinden van selectie en aanwerving en om u eventueel een werkaanbod te doen.

In het geval van aanwerving, zullen uw persoonsgegevens ook gebruikt worden voor het correct beheer van het personeelsdossier overeenkomstig de privacyverklaring voor medewerkers.

C. Wervingsreserve

Persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens zoals beschreven onder 2.3 en 2.4.

Rechtsgrond:

Voor de verwerking van deze persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming. Wij wensen te benadrukken dat u steeds het recht heeft om deze toestemming te weigeren en dat dergelijke weigering geen enkele negatieve invloed heeft op uw sollicitatie. U kan uw toestemming steeds intrekken zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Indien u uw toestemming niet geeft, verwijderen wij uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Doel:

Om u op te nemen in onze wervingsreserve en u eventueel te contacteren in verband met andere of toekomstige vacatures die zouden kunnen passen bij uw profiel.

D. Overige verwerkingen van persoonsgegevens

 1. In de mate dat uw persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 2. Alle bovenstaande categorieën van persoonsgegevens kunnen wij verwerken ter vrijwaring van onze bewijsvoering in het kader van (mogelijke) geschillen. Hiervoor beroepen wij ons op de noodzakelijkheid van de verwerking voor de behartiging van ons eigen gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde belangen van derden, die in hoofdzaak bestaan uit het vrijwaren van deze belangen in rechte.
 3. Alle bovenstaande categorieën van persoonsgegevens kunnen wij verwerken om derden te kunnen informeren in het kader van mogelijke fusies, overnames, splitsingen of andere gelijkaardige vennootschapsrechtelijke transacties. Hiervoor beroepen wij ons op de noodzakelijkheid van de verwerking om ons eigen gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde belangen van derden te behartigen, die in hoofdzaak bestaan uit het kunnen uitvoeren van vennootschapsrechtelijke transacties.

3. Van wie ontvangen wij uw persoonsgegevens?

 1. In principe ontvangen we uw persoonsgegevens van u. In bepaalde gevallen kunnen wij echter ook gegevens over u van derden ontvangen, zoals verder in dit artikel wordt uitgelegd.
 2. Wij kunnen persoonsgegevens ontvangen van (een van) uw vorige werkgever(s):
   • Als u ons de contactgegevens van een referentiepersoon verstrekt (bijvoorbeeld in uw cv), beschouwen wij dit als een uitnodiging om contact op te nemen met die referentiepersoon. We kunnen contact opnemen met deze referentiepersoon om aanvullende gegevens over u te verzamelen voor de bovengenoemde doeleinden.
   • Als u ons niet de contactgegevens van een referentiepersoon verstrekt, maar alleen de bedrijfsnaam van (een van) uw vorige werkgever(s), zullen wij u informeren dat wij contact zullen opnemen met (een van) uw vorige werkgever(s) zodat u ons mogelijk de contactgegevens van een referentiepersoon kunt verstrekken. U kunt uw sollicitatie te allen tijde intrekken.
 3. Wij kunnen persoonsgegevens van u verzamelen via internet of via uw sociale media. In principe raadplegen we alleen de informatie die publiekelijk over u beschikbaar is op het internet of uw sociale media. In bepaalde gevallen kunnen we echter ook dergelijke informatie die publiekelijk beschikbaar is op internet opnemen in uw profiel als we van mening zijn dat deze relevant is voor de functie waarop je solliciteert. Als u niet wilt dat wij uw sociale media raadplegen in het kader van uw sollicitatie of als u niet wilt dat wij informatie die openbaar beschikbaar is op internet opnemen in uw profiel, raden wij u aan uw privacyinstellingen voor sociale media dienovereenkomstig aan te passen of contact met ons op te nemen.
 4. Wij kunnen persoonsgegevens van u ontvangen via onze wervings- en selectiebureaus. Sommige wervings- en selectiebureaus waarmee wij samenwerken, verstrekken ons uw profiel zonder uw naam en/of contactgegevens, waardoor wij u in eerste instantie niet rechtstreeks kunnen identificeren of contact met u kunnen opnemen. Zodra we geïnteresseerd zijn in uw profiel, zullen we uw gegevens opvragen om contact met u op te nemen. In dat geval brengen we u op de hoogte van deze privacyverklaring. In bepaalde gevallen verstrekken wervings- en selectiebureaus ons uw naam en/of contactgegevens voordat wij interesse in uw profiel hebben getoond. In dat geval vragen we het wervings- en selectiebureau altijd om uw toestemming om uw persoonsgegevens aan ons door te geven. Hiertoe sluiten wij de nodige overeenkomsten met onze werving- en selectiebureaus.

4. Bewaartermijn

 1. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang dat nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen of, wanneer we u om toestemming hebben gevraagd, totdat u uw toestemming intrekt. In dit artikel geven we u de informatie die u nodig hebt om te beoordelen hoe lang we uw persoonsgegevens identificeerbaar bewaren.
 2. We bewaren alle persoonsgegevens die we van u hebben verzameld als onderdeel van uw sollicitatie voor de duur van de gehele sollicitatieprocedure en tot de volledige en definitieve afronding van de sollicitatieprocedure. Dit is gewoonlijk niet langer dan 3 maanden. Daarna verwijderen we uw persoonsgegevens, tenzij (1) we ervoor kiezen om u in dienst te nemen (zie artikel 4.3), (2) de sollicitatieprocedure uitzonderlijk nog niet is afgerond, of (3) u ermee instemt dat we uw persoonsgegevens langer mogen bewaren als onderdeel van onze wervingsreserve. Als u hiermee instemt, bewaren we uw persoonsgegevens 2 jaar langer.
 3. Als we ervoor kiezen om u in dienst te nemen, worden uw persoonsgegevens bewaard voor de volledige duur van uw (arbeids)overeenkomst met ons en in principe tot 5 jaar na beëindiging van die overeenkomst. Wij zullen u echter apart informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw dienstverband.
 4. Als algemene regel zullen wij uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of wanneer de bewaartermijn, zoals uitgelegd in dit artikel, is verstreken. We zullen uw persoonsgegevens alleen langer bewaren als dat nodig is in het kader van een juridisch geschil of als we uw persoonsgegevens niet kunnen verwijderen in het geval van een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat ons verbiedt de gegevens te verwijderen.

5. Ontvangers van uw persoonsgegevens

 1. In principe delen wij uw persoonsgegevens met niemand anders dan de mensen die voor ons werken en de leveranciers die ons helpen uw persoonsgegevens te verwerken. Iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens is altijd gebonden aan strikte wettelijke of contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen.

6. Doorgifte van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verzonden (de Europese Economische Ruimte bestaat uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Wij zullen uw persoonsgegevens alleen buiten de EER doorgeven wanneer dit noodzakelijk is voor de hogervermelde doeleinden. Als er een overdracht zou plaatsvinden, zullen wij voldoende waarborgen nemen om uw persoonsgegevens bij overdracht te beschermen (bv. door het afsluiten van een overeenkomst op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules inzake gegevensbescherming).

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

 1. Wij nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. Zo wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot enkel de personen die er, in het kader van hun functie en in het licht van de doeleinden, toegang toe moeten krijgen.
 2. Ondanks gepaste beveiligingsmaatregelen kunnen inbreuken nooit volledig worden uitgesloten. Indien een inbreuk op de veiligheid of vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens plaatsvindt en deze inbreuk tevens een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, brengen wij u van deze inbreuk zo snel mogelijk op de hoogte.

8. Uw rechten

 1. U heeft o.a. het recht om geïnformeerd te worden, op inzage van uw persoonsgegevens, op correctie van uw persoonsgegevens, op het wissen van uw persoonsgegevens, op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u heeft verstrekt, om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming, om bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens en om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
 2. U kan deze rechten uitoefenen door ons per e-mail te contacteren op privacy@dwv.vlaanderen