De Werkvennootschap

De Werkvennootschap is een organisatie die haar schouders zet onder grote en complexe mobiliteitsprojecten. Op een gecoördineerde manier werken we aan meer leefbaarheid en vlotter verkeer.

Fietssnelweg f2 onteigeningen

De Werkvennootschap nv van publiek recht, Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Sint-Joost-ten-Node, werd per Ministerieel Besluit dd. 14 oktober 2022 door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken gemachtigd om over te gaan tot de onteigening voor algemeen nut van onroerende goederen gelegen te Dilbeek voor de aanleg van een fietssnelweg F2 tussen Sint-Martens-Bodegem en station Groot-Bijgaarden.

Het gaat om de onteigening van de volle eigendom van een gedeelte van de kadastrale percelen gelegen op het grondgebied van gemeente Dilbeek, gekend onder:

 • 7e afd., gekend onder NIS-nummer 23074, sectie A, nr.  209A, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 232ca, zoals aangeduid als inname nummer 24 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 7e afd., gekend onder NIS-nummer 23074, sectie A, nr. 210H, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 490ca, zoals aangeduid als inname nummer 26 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 7e afd., gekend onder NIS-nummer 23074, sectie A, nr. 219B, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 93ca, zoals aangeduid als inname nummer 32a op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 7e afd., gekend onder NIS-nummer 23074, sectie A, nr. 215N, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 125ca, zoals aangeduid als inname nummer 38 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 7e afd., gekend onder NIS-nummer 23074, sectie A, nr. 218Y, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 107ca, zoals aangeduid als inname nummer 39 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 7e afd., gekend onder NIS-nummer 23074, sectie A, nr. 340V, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 132ca, zoals aangeduid als inname nummer 40 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 1e afd., gekend onder NIS-nummer 23016, sectie A, nr. 64D, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 526ca, zoals aangeduid als inname nummer 47a op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 4e afd., gekend onder NIS-nummer 23026, sectie B, nr. 214P6, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 430ca, zoals aangeduid als inname 53a op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 4e afd., gekend onder NIS-nummer 23026, sectie B, nr. 214G6, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 65ca, zoals aangeduid als inname 55 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 4e afd., gekend onder NIS-nummer 23026, sectie B, nr. 89V10, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 130ca, zoals aangeduid als inname 57 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 4e afd., gekend onder NIS-nummer 23026, sectie B, nr. 91H7, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 88ca, zoals aangeduid als inname 58 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 4e afd., gekend onder NIS-nummer 23026, sectie B, nr. 91H6, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 34ca, zoals aangeduid als inname 62 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 4e afd., gekend onder NIS-nummer 23026, sectie B, nr. 91D6, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 43ca, zoals aangeduid als inname 66 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 4e afd., gekend onder NIS-nummer 23026, sectie B, nr. 116F21, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 93ca, zoals aangeduid als inname 74 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 4e afd., gekend onder NIS-nummer 23026, sectie B, nr. 116H19, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 7ca, zoals aangeduid als inname 75 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 4e afd., gekend onder NIS-nummer 23026, sectie B, nr. 116T9, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 7ca, zoals aangeduid als inname 76 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan

De bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 dienen voor de in artikel 1 vermelde onteigening toegepast te worden. Iedere belanghebbende kan, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat de dag na de kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit of de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, tegen dit besluit een beroep tot nietigverklaring instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Het verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging wordt per beveiligde zending ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige bestuursrechtscolleges.

Als bijlage bij deze brief kunt u volgende documenten raadplegen: